Powder Boxes

AVON Ceramic Unicorn Powder Trinket Covered Dish Vintage 1980's

AVON Ceramic Unicorn Powder Trinket Covered Dish Vintage 1980's
AVON Ceramic Unicorn Powder Trinket Covered Dish Vintage 1980's
AVON Ceramic Unicorn Powder Trinket Covered Dish Vintage 1980's

AVON Ceramic Unicorn Powder Trinket Covered Dish Vintage 1980's
Avon ceramic unicorn powder/trinket covered dish vintage 1980's. Some crazing (it's old). This item is made of ceramic.
AVON Ceramic Unicorn Powder Trinket Covered Dish Vintage 1980's